Действащи цени на електроенергията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. - стопански /небитови/ клиенти

ВАЖНО! Информация относно цени и условия на доставка в хода на предстоящата либерализация за стопански /небитови/ клиенти от 01 октомври 2020 г. ще намерите тук.

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените на електрическата енергия за небитовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР утвърди нови цени за снабдяване с електрическа енергия на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и разпределение на електрическа енергия на "Електроразпределение Север" АД. Считано от 01.07.2020 г. новите цени, без включен ДДС, за небитови (стопански) клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

I. Цени без ДДС и акциз, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение:

За небитови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи ниско напрежение
Начин на измерване1 Зони в денонощието2 Цена за енергия лв./kWh
Ниво на напрежение
НН
С три скали Върхова 0.20554
Дневна 0.14267
Нощна 0.09120
С две скали Дневна 0.16927
Нощна 0.09120
С една скала 0.16927

Небитовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, присъединени на ниско напрежение, заплащат следните цени за мрежови услуги:

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0.01075 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.03531 лв./kWh;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа – 0.02053 лв./kW/ден.

Забележка: Цените, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическата енергия на небитови клиенти в качеството си на краен снабдител, са утвърдени от КЕВР за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 95 26.06.2020 г.).

II. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), акцизната ставка за електрическата енергия за стопански цели е 2,00 лв. за мегават час.

Акцизът засяга само небитовите клиенти и за първи път беше въведен от 1 януари 2007 година.


1 Ако желаете да се възползвате от друг начин на измерване на електроенергията и да подмените електромера си, моля, обърнете се към най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и подайте молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната, нощната и върховата тарифа на електроенергията за стопански клиенти са определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
Върхова Обикновена
януари, февруари и март 8:00-11:00
18:00-21:00
6:00-8:00
11:00-18:00
21:00-22:00
22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 8:00-12:00
20:00-22:00
7:00-8:00
12:00-20:00
22:00-23:00
23:00-7:00
ноември и декември 8:00-11:00
18:00-21:00
6:00-8:00
11:00-18:00
21:00-22:00
22:00-6:00

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на краен снабдител (pdf)