Как да стана клиент на регулиран пазар

В тази секция ще намерите полезна информация в следните случаи:

Ако желаете да присъедините своя обект към електроразпределителната мрежа;
Ако сте закупили електроснабден имот;
Ако сте ползвател съгласно договор за наем или на друго основание на електроснабден имот;
Ако сте продали електроснабден имот или сте престанали да бъдете негов ползвател.

Като част от Oбщата европейска рамка, в България за осигуряването на електрозахранването и електроснабдяването на клиентите на регулиран пазар отговарят две отделни компании. За територията на Североизточна България това са:

Електроразпределение Север АД – електроразпределителна компания, която притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията поддържа и експлоатира електроразпределителната мрежа и пренася електрическа енергия на територията на Североизточна България за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД – електроснабдителна компания, която притежава лицензия за краен снабдител на електрическа енергия в  Североизточна България с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. В качеството си на краен снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия битови и небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава лицензия и за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция на територията на Североизточна България, с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. В качеството си на доставчик от последна инстанция дружеството снабдява с електрическа енергия:

(1) клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, до избора им на друг доставчик;

(2) клиенти, които са останали без доставчик на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава и лицензия за търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. Дружеството има право да осъществява дейността по лицензията на цялата територия на Република България.

Лицензиите са издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по Закона за енергетиката.

1. Какво трябва да направя, ако искам нов обект да бъде присъединен към мрежата на Електроразпределение Север АД и снабден с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Ако Вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО или се нуждае от промяна в съоръженията, е необходимо да подготвите и подадете набор от документи в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти. Повече за процедурата по присъединяване можете да откриете на сайта на ЕРП Север.

2. Какво трябва да направя, когато придобивам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Промяната в собствеността на недвижим имот води до промяна в договорните отношения с Вашия енергиен доставчик и електроразпределителната компания. Затова, когато закупувате недвижим имот, е необходимо в срок от 30 дни да встъпите в договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и Електроразпределение Север АД. Услугата е безплатна.

Съгласно Общите условия на двете дружества трябва да подадете документи лично или чрез упълномощено лице в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти в срок от 30 дни от придобиването на имота.

Заявления, които трябва да попълните: 
Документи, от които трябва да предоставите в оригинал:
  • Документ за самоличност;
  • Пълномощно, ако сте упълномощено лице, копие от него се прилага към заявленията;
  • Оригинали или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота /за справка/;
  • Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, ако има режим на съсобственост партидата за електрическа енергия да се заведе на ваше име (подава се заедно със заявленията);
  • Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен (същото да е издадено не по- късно от 6 месеца от датата на входиране на заявленията) и съгласие на всички наследници клиентският номер да се прехвърли на Вас;
  • Протокол от Общо събрание за общи части (асансьор, стълбище, паркинги) в случай на етажна собственост;

Моля, имайте предвид, че ако не встъпите в договорни отношения за продажба на електрическа енергия и за достъп и пренос на електрическа енергия, Вие не бихте могли да получавате информация за обекта на снабдяване с електрическа енергия, включително да изисквате справки, да отправяте сигнали и запитвания, да заявявате допълнителни услуги към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и Електроразпределение Север АД;


3. Какво трябва да направя, когато продавам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Съгласно Общите условия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби и ЕРП Север трябва да съобщите  лично или чрез упълномощено лице в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти в срок от 30 дни от промяната на собствеността като подадете:

  • Захранването на обекта ще бъде преустановено, ако новият ползвател не е заявил встъпване в договорни отношения съгласно т.1. - Заявление в свободен текст (Искане 0069);
  • Захранването на обекта ще бъде преустановено, ако новият ползвател не е заявил встъпване в договорни отношения съгласно т.1.
4. Може ли наемател на помещението/обекта да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО?

Да, ако наемателят предостави договор за наем и нотариално заверени съгласия от собственика на имота клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съответно Електроразпределение Север АД да стане наемателят;
Тази услуга е напълно безплатна както за наемателя, така и за собственика на имота;
За целта е необходимо да изпълните процедурата по т.1. подготвите и подадете описаните по-долу документи в някой от нашите Центрове за обслужване на клиенти като приложите и Договор за наем и нотариално заверени Декларации за съгласието на собственика на обекта.