Регулиран пазар

Регулиран пазар е пазар, чието функциониране е при условия, определени от специален национален орган, като за България това е Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Правомощията на КЕВР са определени в Закона за енергетиката, а работата и решенията ѝ са публични, като информацията е налична на www.dker.bg.

Съгласно издадена лицензия от КЕВР в Североизточна България електрическата енергия се пренася чрез електроразпределителната мрежа единствено от Електроразпределение Север. Цените за извършваните мрежови услуги (за достъп и пренос) са утвърдени от КЕВР и се прилагат за всички клиенти (битови и небитови), които са присъединени към електроразпределителната мрежа собственост на ЕРП Север.

Крайните продажни цени на електрическата енергия са съставени от различни ценови компоненти – енергия, мрежови цени и цени за доставка на енергията, като услугите се предоставят от дружества с издадени лицензии от КЕВР.

Енергийната компонента се определя по различен начин за битовите и небитовите потребители. Небитовите потребители купуват електрическата енергия по свободно договорени цени, като техни крайни доставчици са лицензирани търговци на електрическа енергия. За битовите потребители енергийната компонента се утвърждава от КЕВР за всеки период от 1 юли до 30 юни.

В нормативната уредба е приета промяна в пазарния модел, която влиза в сила от юли 2024 година. Крайната цел е пълно преминаване към свободен пазар по отношение на покупката на електрическа енергия по договорени с търговци цени, а цените на мрежовите услуги (пренос и достъп до мрежите на Електроенергийния системен оператор и разпределителните дружества) ще продължат да бъдат регулирани от КЕВР.

За битовите потребители е предвиден преходен период, при който в срок до края на 2025 година, Министерският съвет ще определя т.нар. базова стойност на цената за електрическата енергия, а КЕВР ще определя всички останали компоненти, които съставляват крайната цена за битовите потребители. По време на преходния период, битовите потребители все още ще бъдат снабдявани от т.нар. крайни снабдители, като промяната е, че КЕВР може да издаде лицензия за дейността по крайно снабдяване на битови клиенти и на други дружества, а не само на ЕНЕРГО-ПРО.

След този период очакванията са и битовите потребители да договарят свободно цените на електрическата енергия, тоест да преминат към свободен пазар с електрическа енергия.

Полезна информация