Общи условия

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД в сила от 16.10.2022 г.

С Решение № ОУ-12 от 08.09.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД. Общите условия влизат в сила считано от 16.10.2022 г.

С Решение № 595 от 17.01.2017 г. на Върховния административен съд (ВАС) окончателно бе отменено Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране), с което са одобрени Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (настоящо фирмено наименование Електроразпределение Север АД), влезли в сила на 07.09.2014 г.

С Решение № 798 от 20.01.2017 г. на ВАС окончателно бе отменено Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, с което са одобрени Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, влезли в сила на 07.09.2014 г.

Съгласно горецитираните решения на ВАС Комисията за енергийно и водно регулиране ще поднови процедурите по одобряване на нови Общи условия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и нови Общи условия на Електроразпределение Север АД.

След отмяната на Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г. и Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, до одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране и влизането в сила на нови Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, дружеството ще прилагат в отношенията с клиентите си действалите преди 07.09.2014 г.:

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-061/07.11.2007 г.

Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД, одобрени от ДКЕВР с Решение ОУ-060/ 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение ОУ-004/06.04.2009 г.

Отменени с Решение № 798 от 20.01.2017 г. на ВАС Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Отменени с Решение № 595 от 17.01.2017 г. на ВАС Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД