Информация за либерализацията от 01.10.2020 г. за небитови клиенти

Предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за всички небитови потребители е продължение на процеса на промяна на електроенергийния пазар в България, стартирал през 2004 г. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите на нови възможности за развитие чрез конкурентни цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие, регулирани от естествени пазарни механизми.

Досега свободният пазар на електроенергия беше задължителен само за небитовите клиенти, чиито обекти са присъединени на ниво средно напрежение. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички небитови клиенти, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (около 300 хиляди на брой на територията на цялата страна с общо годишно потребление от ≈ 4,5 TWh.), да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени.

За осъществяването на възможно най-плавен преход към либерализирания пазар на електроенергия и минимизиране на риска от преустановяване на дейност, поради оставане без захранване, законодателството предвижда възможност всеки небитов клиент, присъединен на ниско напрежение, който до 30.09.2020 г. не си е избрал доставчик да бъде снабдяван от настоящия си краен снабдител (КС), но в качеството му на търговец (Правилата за работа с потребители на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, като търговец по свободно договорени цени). В този случай снабдяването ще се извършва чрез сключване на договор с типови условия, които се очаква да бъдат одобрени от КЕВР до 31.08.2020 г. със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.

През този период, клиентите ще могат да напускат крайните снабдители в момента, в който си намерят нов доставчик, без да дължат неустойки. Клиенти, които не изберат друг доставчик до 30.06.2021 г., от 01.07.2021 г., ще се снабдяват от доставчик от последна инстанция (ДПИ). 

До 01.01.2021 г. под ръководството на КЕВР ще бъде създадена централна уеб-базирана платформа за сравняване на актуални оферти за доставка на електрическа енергия и всички клиенти с годишно потребление под 100 MWh ще имат безплатен достъп до нея. Всеки търговец на електрическа енергия ще бъде задължен да предоставя информация за платформата във фактурите, които издава на клиентите си или в приложения към тях.

Важно е клиентите да знаят, че още при първоначалната регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка те ще могат да упълномощават доставчика си да сключва от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с ДПИ. За улеснение, договорите ще могат да се сключват и по електронен път с електронен подпис. Основните изисквания за участие на пазара са, клиентът:

  • да няма просрочени задължения към предходния си доставчик;
  • да е титуляр на партидата, включително и ако е наемател;
  • да може да предостави списък с всички обекти (клиентски и абонатен номер, Z-номер, наименование и адрес на всеки от обектите).

Повече информация за преминаването от регулиран към свободен пазар, можете да намерите тук

Писмо-обръщение на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД до всички небитови клиенти на регулиран пазар, относно прекратяване на снабдяването с електрическа енергия по регулирани цени от 01.10.2020  г.

Списък с небитови крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (съгласно §15, Ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката), актуален към 07.07.2020 г.