Цени на електроенергията за битови клиенти до 30.06.2021 г.

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. КЕВР утвърди нови цени за снабдяване с електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и разпределение на електрическа енергия на Електроразпределение Север АД. Считано от 01.07.2020 г. новите цени, без включен ДДС, за битови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./kWh

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./kWh

С две скали дневна 0.14257 0.19753
нощна 0.05562 0.11058
С една скала 0.14257 0.19753

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01075 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,03531 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00890 лв./kWh.

1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на краен снабдител (pdf)