Заради увеличения брой случаи на COVID-19 управителите на ЕНЕРГО-ПРО проведоха срещи с местната власт онлайн

Заради увеличения брой случаи на COVID-19 управителите на ЕНЕРГО-ПРО проведоха срещи с местната власт онлайн

Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с представители на местната власт във Варна, Добрич и Горна Оряховица. Част от срещите се проведоха онлайн, за да не се създават излишни рискове в условията на увеличен брой случаи на носители на коронавирус в страната. Управителният съвет на компанията – Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия – дадоха възможност на представителите на местната власт да се запознаят с актуални проекти и новости в енергийния сектор и да поставят важни за инфраструктурата и бизнеса в съответната община въпроси от енергийно естество.

По време на срещите беше разяснена в детайли предстоящата либерализация на енергийния пазар, като бяха обсъдени конкретни казуси относно правно утвърдената промяна, касаеща малкия бизнес. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички небитови клиенти, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (около 300 хиляди на брой на територията на цялата страна с общо годишно потребление от ≈ 4,5 TWh.), да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. Основните изисквания за участие на пазара са: клиентът да няма просрочени задължения към предходния си доставчик; да е титуляр на партидата; да предостави списък с всички обекти.

В дискусиите между ЕНЕРГО-ПРО и местната власт беше засегната темата за новите цени на електроенергията на регулиран пазар от 01.07.2020 г., утвърдени от КЕВР, включително беше обсъден процесът по актуализация на данните  на небитовите потребители за предоставената им мощност, като за референция с повече информация беше посочен сайтът на ЕРП Север. Коментирана беше и темата за либерализацията на домакинствата през следващите години, като беше подчертано, че това е предстоящ процес, който е част от европейската инициатива за изграждането на напълно либерализиран интегриран вътрешнообщностен пазар с електрическа енергия.

Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО използва възможността да запознае местната власт с хода на изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми на ЕРП Север за 2020 г. и текущите енергийни обекти на местно ниво с цел повишаване качеството на услугата електроснабдяване. Проектите се изпълняват с ускорени темпове, за да се навакса забавянето по време на извънредното положение, когато в подкрепа на бизнеса и домакинствата планираните прекъсвания на електрозахранването бяха преустановени.

Срещите приключиха с двустранно поет ангажимент за открит диалог и бъдещо активно сътрудничество по енергийни въпроси.

Още новини