Уведомление до клиенти на типов договор

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че на основание § 15 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за изменение и допълнение на Закон за енергетиката (ЗИДЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.) считано от 01.10.2020 г. снабдяването с електрическа енергия за Вашия/те обект/и се извършва служебно от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД съгласно типов договор и при условия, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за снабдяване с електрическа енергия при условията на типов договор е 30.06.2021 г.

Молим да имате предвид, че ако в срок до 10.06.2021 г. не сключите договор с търговец на електрическа енергия на свободен пазар, считано от 01.07.2021 г. снабдяването за обекта/ите ще бъде прехвърлено служебно към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в качеството му на Доставчик от последна инстанция съгласно §15, ал.5, предл. второ от ПЗР ЗИДЗЕ. Подробна информация за начина на формиране на цената за доставка на електроенергия от Доставчик от последна инстанция, можете да намерите на адрес: https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-dostavchik-ot-posledna-instancija/cena-na-dpi.

Оставаме на разположение да отговорим на Вашите въпроси на и-мейл: service@energo-pro.bg и телефон 0700 800 61.