ЕНЕРГО-ПРО ще фактурира потребената електроенергия на клиентите по утвърдените от ДКЕВР нови цени след публикуване на решението на Комисията

Публикувано на 05.03.2013

ЕНЕРГО-ПРО ще фактурира потребената електроенергия на клиентите по утвърдените от ДКЕВР нови цени след публикуване на решението на Комисията

ЕНЕРГО-ПРО се подготвя да фактурира потребената електроенергия на клиентите по новите цени, които се очаква днес да бъдат утвърдени с Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Компанията ще извърши, както и досега, изчислението на потребената от клиентите енергия в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

Към настоящия момент компанията е стартирала регулярния месечен отчет. За битовите клиенти отчетният период се разделя на два подпериода - подпериод по новите и подпериод по досегашните цени. Потребената от битовите клиенти електроенергия се разпределя пропорционално на броя дни преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация.

ЕНЕРГО-ПРО предоставя на битовите клиенти и възможността да декларират показанията на електромера си към датата на влизане в сила на решението на телефон 0700 161 61, в центровете за обслужване на клиенти и на e-mail: service@energo-pro.bg. Важно е при деклариране на показанията клиентите да посочат своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата. ЕНЕРГО-ПРО ще приема показания на електромерите от клиенти до 11 март включително. Компанията си запазва правото да провери декларираните показания и да не ги взема предвид, ако има разминаване.

След като бъде публикувано окончателното решение на ДКЕВР за новите цени, ЕНЕРГО-ПРО ще добави във фактурите на клиентите информация за крайната цена по тарифи, но ще запази и разпределението по отделните компоненти, за да осигури пълна прозрачност на сметките.

Още новини