ЕНЕРГО-ПРО продължава участието си в проекта за трансформация на енергийните системи FlexiGrid

Публикувано на 09.05.2022

ЕНЕРГО-ПРО продължава участието си в проекта за трансформация на енергийните системи FlexiGrid

FlexiGrid е международен проект, съсредоточен върху разработване на различни методи за постигане на гъвкавост в енергийната система и създаване на блокчейн базирана платформа, чрез която електроразпределителните предприятия купуват услуги за гъвкавост на мрежата от производители и потребители.

Съществуват три основни промени, които касаят всички участници по веригата производство – консумация на електрическа енергия:

-        декарбонизация: преминаване към по-чисти източници на енергия и борба с климатичните промени;

-        децентрализация: увеличаване дела на ВЕИ и изместване на контрола от електроенергийните системни оператори към електроразпределителните дружества;

-        дигитализация: въвеждане и използване на нови технологии с цел мониторинг и контрол от цели индустрии до конкретни електроуреди в домакинствата.

Проектът FlexiGrid се основава на разработването на умни измервателни устройстваи IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира и която е свързана с блокчейн базирана пазарна платформа (eFlex) за бъдеща обмяна/търговия на услуги за гъвкавост на мрежата. В процес на допълнителна разработка е възможността за интегриране на различни услуги, които да добавят нови функционалности, като например анализ или прогнозиране на потреблението или производството.

Типична сделка за доставка на гъвкави услуги изглежда така:

1) Идентифициране на необходимостта от услуга за гъвкавост – напр. увеличаване на потреблението

2) Публикуване на заявка/списък със заявки за услуги за гъвкавост на платформата eFlex

3) Изпращане на оферта след запознаване със заявката

4) Избиране на услуга за гъвкавост или група услуги

5) Получаване на резервация/потвърждение за час, след получена заявка за активиране на запазения актив; активиране на услугата за гъвкавост

6) IoT платформата проследява данни и потвърждава (пълна или частична) доставка

7) Платформата eFlex записва транзакцията със смарт договор на блокчейн

8) Платформата извършва плащането (ако се използва стабилна блокчейн монета) или обменя/изпраща информация към друга система за фактуриране/плащане.

В България обект на реализация е демо сценарий, който в тестова среда дава информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. За целта  при избрани пилотни клиенти на ЕНЕРГО-ПРО се инсталират умни електромери, които проследяват тяхното производство/потребление за кратки интервали. Предстои събраните данни да бъдат визуализирани на IoT платформата и услугите за гъвкавост да бъдат предоставени, като се симулира цялостната транзакция по обмен на услуги за гъвкавост.

Разработването и тестването на българският демо сценарий и участието на ЕНЕРГО-ПРО в проекта FlexiGrid са важна стъпка в разработването, тестването и валидирането на възможните бъдещи модели за обмен на услуги на гъвкавост на мрежите, които ще бъдат ключов елемент в изграждането на енергийните системи на бъдещето както в Европа и по света, така и в България.

Още новини