ЕНЕРГО-ПРО постави въпроса за сигурността на мрежите в рамките на форума „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Публикувано на 24.02.2023

ЕНЕРГО-ПРО постави въпроса за сигурността на мрежите в рамките на форума „Развитието на електроенергийните мрежи – европейски и национални тенденции и проблеми“

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна взеха участие в кръгла маса, посветена на развитието на електроенергийните мрежи, която се проведе на 23.02.2023 г. в София. Събитието беше организирано от Института за енергиен мениджмънт. На срещата беше обсъдено значителното нарастване на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности към електроразпределителната мрежа в контекста на последните промени в ЗЕВИ. От страна на ЕНЕРГО-ПРО Анжела Тонева съобщи, че за 2022 година спрямо 2021 година броят на подадените заявления за присъединяване на ВЕИ е нараснал с 69%, заявената мощност е увеличена за една година с 209%. Заявената мощност за собствено потребление се увеличава спрямо 2021 година с 132%, независимо, че от подадените искания все още е едва 15%. Към началото на тази година сумарният среден часов товар потребление е в сравнителен баланс с инсталираните мощности за ВЕИ производство. В случай на интензивно увеличение на инсталираните мощности за производство на енергия от ВЕИ, намаляващо потребление и невъзможност за инвестиране в мрежата, постигнатият баланс между консумирана и пренесена енергия  ще бъде драстично нарушен.

Водещи изказвания имаха също представители на управителните съвети на Електрохолд и ЕВН, Кристиан Руби, генерален секретар на Eurelectric и деканът на Стопанския факултет към СУ Атанас Георгиев. Според участниците във форума, проблемът се състои в това, че инвеститорите търсят места за инсталиране на централи близо до мрежата с липса на потребление, но недостигът на мрежови капацитет предопределя нуждата от предписване на по-високи разходи за присъединяване. От операторите на мрежи се изисква все по-бързо присъединяване към мрежите на новите производители с минимални разходи за изграждане на присъединителни съоръжения, но нито регулаторната ценова рамка, нито действащите законови процедури позволяват навременно и ритмично обновяване на мрежовата инфраструктура в посока разпределение на произведената ВЕИ енергия.

Същевременно приетите наскоро законови улеснения за изграждане на соларни инсталации за собствени нужди не изискват съгласуване с ЕРП-тата, а това създава опасност за претоварване на мрежата и риск от нарушаване на нормите за безопасност. Всички бяха единодушни, че е необходима законова възможност на операторите на разпределителни мрежи да имат информация и технически контрол върху тези инсталации.

От друга страна, инвестициите в разпределителните мрежи, които ще са изцяло резултат от нуждата за присъединяването на ВЕИ мощности, ще доведат до допълнителна финансова тежест за всички ползватели на разпределителните мрежи, изразяваща се в неизбежен ръст на мрежовите тарифи за всички крайни потребители на фона и на продължаващата криза, свързана с цените на електрическата енергия и високата инфлация. На срещата беше подчертано, че финансовата тежест за увеличаване на капацитета на мрежите трябва да бъде разпределена между инвеститорите във ВЕИ, операторите на мрежи и чрез осигуряване на безвъзмездно финансиране. По този начин ще бъде осъществен по-справедлив преход към зелена енергетика.

Участниците във форума обобщиха, че е необходима общонационална политика, която да стимулира изграждане на възобновяеми източници на енергия само за собствени нужди, но и да създава икономически условия за увеличаване на потреблението на места, където то е намалено в последните години драстично. В Североизточна България има най-много урбанизирани  територии, в които вече почти нищо не се консумира, няма наличен капацитет в съоръженията, електропроводите нямат възможност да пренасят големи количества енергия, подстанциите са с практически изчерпан капацитет, а заявките за инсталиране на ВЕИ са много, включително и за продажба.

Добро решение е да се осигури политическа воля за предоставяне на безвъзмездни средства за инвестиции на операторите на мрежи и облекчаване на процедурите на инвестиционния процес, мерки, които ще бъдат изцяло в полза както на крайните клиенти, така и на ВЕИ производителите.

Още новини