ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа през зимата

Публикувано на 10.12.2012

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа през зимата

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа в зимни условия. Подготовката обхвана 27 подстанции, 112 възлови станции, 11 371 трафопоста (ТП), 3 441 км кабелни линии средно напрежение (СН), 6 826 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15 017 км въздушни електропроводи СН, 16 853 км въздушни електропроводи НН на територията на Североизточна България.

В процеса на подготовката са почистени 2 330 км трасе на въздушни електропроводи СН и НН. Извършени са обходи и инспекции на мрежата СН. 106 железорешетъчни и 2 200 стоманобетонни стълба са подменени или новопостроени. Реконструирани са 809 км мрежи НН с изолиран проводник, като е вложен 11,5 тона меден проводник. На 465 трафопоста е извършена хидроизолация или строителен ремонт, 10 100 трафопоста са почистени и е долято над 106 249 л трансформаторно масло.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи разполага с 447 екипа от по двама електомонтьори и има готовност за бързо прегрупиране и пренасочване на технически екипи при необходимост. Екипите са снабдени с лични предпазни средства и специално работно облекло.

Автомобилният парк е подготвен за работа в зимни условия. Всички автомобили са оборудвани с GPS системи. Компанията разполага с 405 високопроходими автомобила, 272 екипни автомобили с нормална проходимост и 145 специални автомобила - автовишки, автокранове, багери, борилни машини, кабелни лаборатории и др. Подготвени са 4 дизел генератора с обща мощност 2100 kW за осигуряване на захранването на клиентите с електрическа енергия, в случай на тежки аварии. Осигурен е необходимият авариен резерв от основни видове материали и съоръжения.

Успоредно с дейностите за зимната подготовка, е извършена и инспекция на всички вградени трафопостове. Съоръженията са в добро техническо състояние. Компанията е осигурила над 300 000 лева за рехабилитация и обезопасяване на вградените трафопостове.

През 2012 година ЕНЕРГО-ПРО Мрежи инвестира 7,5 милиона лева в рехабилитация и изграждане на системи за телекомуникационно управление на 8 подстанции и 5 възлови станции. С това ще се намали времето, необходимо за локализиране и отстраняване на възникнали аварии по електроразпределителната мрежа. Други 8,5 милиона лева са вложени в мрежата СН и 2,5 милиона в мрежата НН. За отстраняване на последиците от извънредната ситуация през изминалата зима, компанията е извършила рехабилитация на засегнатите съоръжения за 1,5 милиона лева.

В резултат на мерките за обновяване и развитие на мрежата, през последните 5 години средната продължителност на прекъсванията е намаляла повече от 2 пъти. Повече от 3 пъти е намалял средният брой на авариите по мрежата.

Още новини