Дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна внесоха в КЕВР ценови заявления за мрежови такси и крайна доставка на битови потребители за територията на Североизточна България

Публикувано на 31.03.2022

Дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна внесоха в КЕВР ценови заявления за мрежови такси и крайна доставка на битови потребители за територията на Североизточна България

Съгласно изискванията на нормативната уредба, Електроразпределение Север и ЕНЕРГО-ПРО Продажби внесоха в срок заявленията си в КЕВР за необходими годишни приходи и цени за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

Заявените за утвърждаване ценообразуващи елементи са съобразени с действащата регулаторна рамка, практика и указания на КЕВР, както и с изискванията на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. В заявленията не са отразени исканията и промените в цените на останалите регулирани дружества от финансово свързаната верига от производството до крайната доставка, поради което цената за достъп и пренос през разпределителната мрежа и крайните цени за битовите потребители не могат да бъдат изчислени по достоверен начин.

Подходът и оценката на регулатора за всеки от ценообразуващите елементи са решаващи за крайния резултат и ще бъдат обект на обсъждане и дискусия в съответствие с регулаторната процедура в следващите месеци.

Още новини