Проект "Комуникация за всеки" в ДГ "Първи юни", гр. Габрово

С финансиране, осигурено от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, в Специална група на ДГ „Първи юни“, гр. Габрово, бяха закупени нискотехнологични и високотехнологични средства, които подобряват и увеличават комуникативните умения на децата, които се затрудняват да използват устен и писмен език.

Интегрираното обучение е процес, при който детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Реализирането на проекта дава възможност на невербалните деца да постигат значително по-високи нива на автономност и редуцират необходимостта си от асистиране при осъществяване на общуване. На децата се дава възможност да изразяват желания, потребности, болка, страх или да споделят емоциите си. По този начин детето комуникира ефективно, без да бъде непрекъснато зависимо от свой близък, който да превежда на околните.

Използването на технологиите насърчава, деликатно коригира, поощрява към нови действия, пробужда любопитство, любознателност и желание за довършване на започнатата работа докрай. Благодарение на ЕНЕРГО-ПРО нуждите на децата със специални потребности са по-добре посрещнати и има повече ресурси за всички.